Rozváděče vysokého napětí

Rozváděče vysokého napětí společnosti Eaton vynikají na trhu zejména díky svým technickým vlastnostem, životností zařízení, ale i v dnešní době stále více skloňovanějšímu dopadu na životní prostředí. Všechny tyto důležité aspekty rozváděčů VN byly brány v úvahu už při návrhu a vývoji jednotlivých zařízení, kdy byly použity dlouhodobě osvědčené technologie, postupem času označované jako klíčové technologie.

Nejdůležitější technologie, které charakterizují rozváděče vysokého napětí společnosti Eaton jsou technologie vakuového spínání, technologie pevné izolace, modelování elektrických polí a spínání pomocí dvou spínacích prvků v primární proudovodné dráze rozváděče. Klíčové technologie umožňují společnosti Eaton vyrábět a dodávat vysoce provozně spolehlivé rozváděče vysokého napětí s minimálními požadavky na údržbu při zachování vysoké bezpečnosti obsluhujícího personálu.

Vakuová technologie

Společnost Eaton má zkušenosti s výrobou a využitím vakuových zhášedel v rozváděčích vysokého napětí již více než 50 let, není tedy divu, že Eaton je jedním ze světových lídrů mezi výrobci vakuových zhášedel, a to s podílem na globálním trhu okolo 35 %. Tyto vakuová zhášedla jsou pochopitelně používána u rozváděčů Eaton, ale také u jiných etablovaných OEM výrobců vysokonapěťových zařízení. Vakuová zhášedla lze najít ve všech hlavních spínacích prvcích, ať už je to vypínač, odpínač nebo stykač.

Vakuové zhášedlo se skládá z pevného a pohyblivého kontaktu, které jsou umístěné v keramickém pouzdru. Pohyb pohyblivého kontaktu, čili spínání a rozepínání zhášedla, zajišťuje ovládací tyč připojená na jedné straně k pohyblivému kontaktu zhášedla a na druhé straně k ovládacímu mechanizmu rozváděče. Těsnost vakua během pohybu kontaktu a tedy stálé podmínky během provozních manipulací zajišťuje vlnovec. V obou kontaktech vypínačového zhášedla se nacházejí magnetické lamely, které jsou vyrobeny ve tvaru podkovy. Uvnitř kontaktů jsou na sebe naskládány s určitým pravidelným úhlovým posunem. Tím je zaručeno, že elektromagnetické pole vytvořené průchodem proudu v průběhu vypínacího procesu bude tlačeno do axiálního směru. Elektrický výboj vzniklý mezi dvěma kontakty je tak rozptýlen na celou plochu kontaktů, a vzniká tak velký počet paralelních oblouků. Výsledkem je oblouk s nízkým napětím a krátkou dobou působení, a tedy s velmi malou energií. Rozepnutí zhášedla a vypnutí procházejícího proudu je velmi efektivní, jak z hlediska času (vypnutí je provedeno v řádech desítek milisekund), tak z hlediska poškození kontaktů, které je díky způsobu vypínání a použitým materiálům zanedbatelné. Díky tomu, že k vypnutí procházejícího proudu a tudíž k oddálení kontaktů je dostačujících pouhých 10 mm, jsou tato vakuová zhášedla velice kompaktní. Tyto zhášedla také přispívají k bezpečnosti celé aplikace, a to hlavně tím, že pro rozepnutí proudu nepotřebují externí pomocné napájení, tak jako je tomu u jiných vakuových zhášedel. Obvod je tedy možné rozepnout i při výpadku napájení. Zhášedla vyráběná společností Eaton jsou bezúdržbová, mohou tedy být po celou dobu životnosti kompletně hermeticky zapouzdřena v pevných izolantech. Tato zhášedla jsou schopna sepnout až 30 000 krát při normálních provozních podmínkách, při vypínání vysokých zkratových proudů jsou pak schopna sepnout až 100 krát.

Technologie pevné izolace

Další důležitou klíčovou technologií rozváděčů VN je technologie pevné izolace. Společnost Eaton jako pevnou izolaci používá materiály na bázi epoxidových pryskyřic. S tímto způsobem izolace primárních částí má společnost Eaton dlouhodobé, více jak 50-ti leté zkušenosti. Primární části, které jsou kompletně a nebo částečně izolované těmito pevnými izolanty najdete téměř ve všech rozváděčích vysokého napětí.

Pevné izolanty, které jsou využívány společností Eaton, jsou sloučeniny pouze ekologicky šetrných materiálů, které neobsahují toxické látky. Filozofie použití těchto izolačních materiálů je jasná a zřejmá. Hlavním důvodem použití epoxidové pryskyřice jako pevné izolace je potřeba zvýšení bezpečnosti obsluhujícího personálu vysokonapěťových rozváděčů. Bezpečnost byla navýšena díky tomu, že se pevné izolanty používají pro částečnou nebo kompletní jednofázovou izolaci primárních částí, ať už to je vypínač či přípojnicový systém. Tím jsou eliminovány některé pro obsluhu nebezpečné situace, které by mohly nastat. Jednou z těchto situací je i vznik mezifázového zkratu. Mimo to se tyto materiály používají pro výrobu konstrukčních prvků, jako jsou například průchodky či přepážky. Pevné izolanty také chrání primární části proti nepříznivým klimatickým podmínkám jako jsou prach a vlhkost. Materiály pevné izolace používané společností Eaton se vyznačují i dalšími výbornými technickými vlastnostmi, a to hlavně vysokou mechanickou pevností, vysokou tepelnou vodivostí a vysokou rezistivitou.


Modelování elektrických polí

Neméně důležitou klíčovou technologií je i modelování elektrických polí. Toto modelování se využívá hlavně při tvarování primárních proudovodných částí rozváděče, ale také při tvarování izolačních a konstrukčních prvků. Díky tomu je možné vytvořit speciální tvar primárních částí rozváděče, které pozitivně ovlivňují tvar elektrického pole, mající přímý vliv na izolační vzdálenosti mezi jednotlivými fázemi a fázemi a zemního potenciálu. Pomocí modelování je proto možné navrhnout, zkonstruovat a vyrobit rozváděče VN s velmi kompaktními rozměry. Výsledkem je efektivnější využití materiálů, jinými slovy snížení nákladů na použité materiály, včetně zmenšení potřebného instalačního místa v rozvodně, což má hlavně během výstavby rozvodny rozhodující vliv.


Zoom


Spínání pomocí dvou prvků

Poslední klíčovou technologií, která je využívána v drtivé většině rozváděčů vysokého napětí společnosti Eaton, je spínání pomocí dvou samostatných spínacích prvků. Prvním spínacím prvkem je hlavní spínací prvek, což může být vypínač nebo odpínač a tím druhým je dvoupolohový přepínač, jinými slovy označován jako kombinace odpojovače a uzemňovače. Systém dvouprvkového spínání byl převzat z technologie VVN zařízení. Důvodem této implementace bylo požadované navýšení bezpečnosti obsluhujícího personálu. Dva spínací prvky představují dvě potenciálové bariéry mezi vysokonapěťovými primárními kabely a přípojnicovým systémem. Pokud je tedy například nutné provést vysokonapěťovou zkoušku na primárních kabelech, může si obsluhující personál být jistý, že po provedení potřebné provozní manipulace ho dělí mezi primárními kabely, které byly uzemněny a jsou bez napětí a přípojnicovým systémem, který je stále pod napětím, dvě potenciálové bariéry. Těmito dvěma potenciálovými bariérami jsou rozepnuté vakuové zhášedlo v hlavním spínacím prvku a dvoupolohový přepínač v uzemněné poloze.


 

Všechny související produkty:

Kompaktní rozváděč Xiria

Rozváděč Xiria je kompaktní, blokový a tedy nemodulární. Je možné ho dodat v provedení se&nb...

více informací

Modulární rozváděč Xiria E

Rozváděč Xiria E je novým rozváděčem spadajícím do produktové řady Xiria. Tento rozváděč je modulární, počet polí v&n...

více informací

Modulární rozváděč Innovac SVS

Popis produktu Rozváděč SVS je kompletně zapouzdřený rozváděč, v tom smyslu že celá proudovodná dráha je jednof...

více informací

Power Xpert® FMX

Tento kovově krytý rozváděč, vyznačující se inovativní konstrukcí, je izolován kombinací vzduchu ...

více informací

Power Xpert® UX

Vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí Power Xpert® UX vychází z osvědčené řady Uni...

více informací