Rozváděče nn dle ČSN EN 61439

Požadavky současných norem jsou velice rozsáhlé a specifické a to pro všechny typy výrobků, rozváděče nízkého napětí nevyjímaje. Společnost Eaton proto pro své zákazníky nechala certifikovat rozváděče nízkého napětí na Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle normy ČSN EN 61439-3, tak aby proces ověření rozváděče byl pro zákazníka co nejjednodušší a časově nejefektivnější. Norma ČSN EN 61439-3 se zabývá rozváděči nízkého napětí určených pro provozování laiky. Definuje požadavky na zmíněné rozváděče, jako je omezení velikosti jmenovitého napětí a jmenovitého proudu, či jiné další technické požadavky. Pro zjednodušení ověření byla určena velikost jmenovitého krátkodobého výdržného proudu nepřesahující 10 kA, kdy při této hodnotě není nutné provádět ověření zkratové odolnosti.

Společnost Eaton nechala na EZÚ certifikovat dvě typové řady rozváděčů NN, a to řadu plastových rozváděčů až do jmenovitého proudu rozvodnice 63 A, a řadu oceloplechových rozváděčů až do jmenovitého proudu rozvodnice 125 A. Řada plastových rozváděčů zahrnuje rozvodnice BC-U, BC-O, BC-A, KLV a rozvodnice s vyšším krytím IP65, IKA. Řada oceloplechových rozváděčů pak zahrnuje velkoobsahové rozvodnice BF-U a BF-O. Certifikovány jsou zmíněné rozvodnice v téměř všech typech nabízených současným portfoliem.

Společnost Eaton definovala čtyři modely (A až D), které může zákazník využít pro provedení správného ověření, tak jak to vyžadují současné normy a nařízení vlády. Modely se liší hlavně velikostí a druhem poskytnuté dokumentace a rozvodnicemi či rozváděči zahrnutými do jednotlivých modelů.

Rozvodnice KLV jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24

Vhodným řešením pro domovní a podobné instalace se jmenovitým proudem do 63 A a zkratovým proudem do 10 kA je použití skříní, které byla odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24. Při osazení takovéhoto úplného krytu přístroji a jeho zapojení tedy nevyrobíme rozváděč, ale integrujeme spínací přístroje do úplného krytu. Ten se neposuzuje dle normy ČSN EN 61439, která je zaměřená na posuzování shody rozváděčů a odpadá tedy nutnost vydávat prohlášení o shodě a tím pádem i provádět ověření návrhu a kusové ověření. Vzhledem k tomu, že z úplného krytu osazeného přístroji dle ČSN EN 60670-24 nevznikne nový výrobek, je tedy tento úplný kryt s integrovanými přístroji součástí elektrické instalace, a tedy podléhá revizi spolu s instalací. Při revizi je tedy nezbytné, aby revizní technik posoudil i způsob osazení a zapojení úplného krytu a toto uvedl v revizní zprávě.

Úplný kryt KLV pro integraci modulárních přítrojů (Úplný kryt PD)

Společnost Eaton má jako úplné kryty odzkoušeny rozvodnice pod omítku a do dutých stěn řady KLV s jmenovitým proudem do 63 A. Nabízí se ve dvou variantách. Varianta pro modulární přístroje s DIN lištami je zkoušená jako úplný kryt PD (úplný kryt pro předem určená zařízení). Tyto kryty mohou být osazeny pouze přístroji, uvedenými v návodu. Je zde zahrnuto téměř celé portfolio instalačních přístrojů EATON, což umožňuje pokrytí prakticky všech běžných domovních aplikací. Při dodržení návodu u krytu PD nemusíme počítat oteplení.

Úplný kryt KLV pro elektronická a komunikační zařízení (Úplný kryt GP)

Multimediální varianta s montážní deskou a jednou DIN lištou je odzkoušena jako úplný kryt GP (úplný kryt pro všeobecné účely). Tento kryt je určen pro elektronická zařízení jako např. Wi-Fi routery, modemy, televizní rozbočovače apod. a není zde dovoleno osazovat instalační přístroje (chrániče, jističe apod.). U krytu GP je nutné při instalaci provést vypočet ztrátového výkonu instalovaných zařízení, který musí být menší, než maximální povolený ztrátový výkon daného úplného krytu. Výpočet je však velmi jednoduchý, protože při použití elektronických zařízení, kde předpokládáme trvalé napájení, se pouze sečtou ztrátové výkony jednotlivých elektronických zařízení a jejich adaptérů. Dle návodu je rovněž nutno použít zámek LOCK-KLV, dodávaný jako volitelné příslušenství.


Ověření dle modelu A

Ověření dle prvního modelu A je nutné provádět v softwaru E–Config, který obsahuje modul určený pro ověření návrhu, a který také generuje důležité podklady pro provedení kusového ověření rozváděče, vydání požadovaných charakteristik rozhraní, štítku a ES prohlášení o shodě. Software E–Config tedy obsahuje návod a kompletní dokumentaci pro ověření rozváděče. Model A omezuje ověření na typovou řadu plastových a oceloplechových rozvodnic do jmenovitého proudu rozvodnice 63 A. První model také vyžaduje použití pouze instalačních přístrojů společnosti Eaton.

Ověření dle modelu B

Pro získání potřebných dokumentů pro ověření rozváděče dle druhého modelu B je nutné kontaktovat EZÚ. Samotné ověření znovu probíhá pomocí softwaru E–Config. Výhodou modelu B je použití obou kompletních typových řad, tedy typové řady plastových rozvodnic do 63 A, a typové řady oceloplechových rozvodnic do 125 A. Výhodou je navíc možnost do rozváděče ověřeného dle modelu B vložit přístroj i jiného výrobce.


Ověření dle modelu C

Model C představuje nejjednodušší formu jak ověřit rozváděč. Tento model obsahuje předdefinované typy rozvodnic s předdefinovanou největší náplní přístrojů, kdy je možné použít tuto největší konfiguraci, popř. konfiguraci s menším počtem přístrojů. Třetí model nevyžaduje použití softwaru E-Config, dokumentaci včetně návodu totiž uživatel dostane přímo od společnosti Eaton. Ověření tak může být například provedeno přímo na místě instalace rozváděče.

Ověření dle modelu D

Model D nabízí možnost vyžádat si od společnosti Eaton výsledky zkoušek dle normy IEC 62208, což je norma definující požadavky na prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí. Tento model lze vztáhnout nejenom na výše zmíněné rozvodnice, ale také například na skříňové rozváděče XVTL či na jiné společností Eaton nabízené rozvodnice a rozváděčové skříně.