Kapacitní senzory

Funkce kapacitního přibližovacího senzoru je v podstatě shodná s indukčním přibližovacím senzorem, jeho způsob snímání je ale zcela odlišný. Kapacitní přibližovací senzory nebo spínače jsou senzory, které mohou zachytit kovové i nekovové předměty. Jsou ideálně vhodné k měření hladiny náplně kapalin a sypkého materiálu.

Silné stránky kapacitních senzorů

  • Detekuje kovové a nekovové objekty na větší vzdálenost než indukční senzory.
  • Vysoká rychlost spínání u aplikací, které vyžadují rychlou reakci (počítání).
  • Může detekovat cílové objekty přes nekovové překážky (sklo, Izolovaný materiál).
  • Dlouhá životnost, polovodičový výstup pro signály bez rázů.

Oblasti použití

Následující příklady ukazují, jak lze využít výkon snímání kapacitních přibližovacích senzorů:

  • Častou aplikací v obalovém průmyslu je detekce hladin kapalin, například aby se zamezilo přeplnění nebo chodu naprázdno.
  • Kontrola množství materiálu například proto, aby bylo zajištěno, že kotouč balicí pásky etiketovací linky nebude spotřebován bezezbytku.
  • Operace čítání, například sledování jednotek, které procházejí kolem určitého bodu na pásu dopravníku.
  • Vstřikovací lisy, detekce výšky hladiny umělohmotného granulátu v přívodní násypce.


Způsob funkce kapacitního přibližovacího senzoru

Kondenzátor se skládá ze dvou kovových desek, které jsou navzájem odděleny nevodivým materiálem (dielektrikum). Způsob funkce tohoto senzoru je založen na principu elektrické kapacity, tzn. schopnosti dielektrika ukládat elektrický náboj. Schopnost kondenzátoru ukládat náboj je určována rovněž vzdáleností mezi deskami. Vstupem objektu do elektrického pole se změní hodnota kapacity. Tato změna se vyhodnocuje pro účely funkce spínání. V kapacitním přibližovacím senzoru tvoří kapacitní deska součást spínače a kryt (plocha snímače) tvoří dielektrikum. Cílový objekt tvoří „druhou desku“. Společnou kostrou je zem. Kapacitní přibližovací senzory mohou detekovat libovolný cílový objekt s dielektrickou konstantou větší než u vzduchu. Kapaliny mají vysokou dielektrickou konstantu. Vhodnými cílovými objekty jsou rovněž kovové předměty. Kapacitní přibližovací senzory se v podstatě skládají ze čtyř základních částí: snímače (dielektrikum), rezonančního obvodu, spínacího obvodu detektoru a výstupního okruhu. Jestliže se k senzoru blíží objekt, změní se dielektrická konstanta kondenzátoru a obvod oscilátoru začne kmitat. Díky tomu pracuje kapacitní senzor právě opačně než indukční přibližovací spínač, u kterého jsou vibrace přiblížením cílového objektu tlumeny.

Všechny související produkty:

E53 series

Základní vlastnosti Detekuje např. kapaliny nebo sypké materiály Nastavení citlivosti Plasto...

více informací